ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำภอพล ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (น้ำท่วมขัง) วันที่ 15 สิงหา

สำนักงานเกษตรอำภอพล  ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย  (น้ำท่วมขัง)  วันที่  15  สิงหาคม  2560  

21 สิงหาคม 60 10:39:28