ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา.09.00น.โดยนางหนูพิศ วรเชษฐ์  เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ และหัวหน้าส่วนราชการ

ร่วมพิธีลงนามและอบรมการทำบัญชีโครงการ9101ฯผู้เข้าร่วม 60ราย  

20 กรกฎาคม 60 13:10:08