ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการข้าวคุณภาพสูงฯ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา.09.00น.โดยนางหนูพิศ วรเชษฐ์  เกษตรอำเภอพล มอบหมาย เจ้าหน้าที่ฯ

อบรมโครงการข้าวคุณภาพสูงฯ

ครั้งที่2 ณ ม.1 ต.โนนข่า ผู้เข้าร่วม200ราย

 

20 กรกฎาคม 60 13:06:26