ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการอาสาสมัครเกษตรฯ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560  เวลา.09.00น.โดยนางหนูพิศ วรเชษฐ์  เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ

ต้อนรับนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล ประธาน อบรมโครงการอาสาสมัครเกษตรฯ และมอบปัจจัย

ผู้เข้าร่วม140ราย เวลา16.00น.ประชุมขับเคลื่อนงานโครงการฯลฯ

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

20 กรกฎาคม 60 13:00:33