ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา.14.00น.โดย นางหนูพิศ วรเชษฐ์  เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ

เพื่อพิจารณาโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพล  อำเภอพ จังหวัดขอนแก่น

20 กรกฎาคม 60 12:53:22