ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตร ปี 2560

วันที่ 23 มิถุนายน 2560  นางสาววรรณา แสงอ่อน  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  ได้ชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตร ปี 2560

26 มิถุนายน 60 13:30:17