ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม ณ บ้านโคกไม้งามม.7ตำบลหนองมะเขือ

วันที่ 6 ธค. 61สำนักงานเกษตรอำเภอพลนำโดยเกษตรอำเภอนายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูงและนักวิชาการตำบลเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม ณ บ้านโคกไม้งามม.7ตำบลหนองมะเขือ

6 ธันวาคม 61 11:38:34