ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมพิจารณาเรื่องเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงอำเภอพล ณ.ห้องประชุมอำเภอพล

วันที่ 21/11/2561นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล เป็นประธาน ก.ช.ภ.อ.ประชุมพิจารณาเรื่องเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงอำเภอพล ณ.ห้องประชุมอำเภอพล

 

22 พฤศจิกายน 61 14:18:51