ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมกับเกษตร ลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงสาธิตนาโยน ณ.ศพก. ตำบลโคกสง่า

วันที่ 18/11/2561 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ และ น.ส.คมขำ เจริญอินทร์ ร่วมกับเกษตร ลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงสาธิตนาโยน ณ.ศพก. ตำบลโคกสง่า

 

22 พฤศจิกายน 61 14:15:43