ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต ออกตรวจแปลงผัก-ผลไม้ ของเกษตรกรในเขตอำเภอพล

วันที่ 16/11/2561 น.ส.คมขำ เจริญอินทร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต ออกตรวจแปลงผัก-ผลไม้ ของเกษตรกรในเขตอำเภอพล

22 พฤศจิกายน 61 14:13:45