ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอพลร่วมกับสำนักงานชลประทาน ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง

 

26 มิถุนายน 60 13:03:39