ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ออกตรวจเยี่ยมแปลงผักในอำเภอพล พร้อมเจ้าหน้าที่ Top supermarket

วันที่  14 /11/2561  น.ส.คมขำ เจริญอินทร์ และ น.ส.จิราภรณ์ หล้าดวงดี ออกตรวจเยี่ยมแปลงผักในอำเภอพล พร้อมเจ้าหน้าที่ Top supermarket

22 พฤศจิกายน 61 14:11:03