ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตฯ ปี60 ณ ม.1 ต.โนนข่า เกษตรกรเข้าร่วม 100 ราย

วันที่ 2 มิ.ย.60 โดยนางหนูพิศ  วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยนายบุญฤทธิ์ ศรีมาปัน นวส.ปฏิบัติการ

              กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ตามระบบโรงเรียนเกษตรกร โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตฯ ปี60 ณ ม.1 ต.โนนข่า เกษตรกรเข้าร่วม 100 ราย

5 มิถุนายน 60 11:55:24