ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

กิจกรรมรับมอบปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตฯ ปี60 ณ ม.1 ต.โนนข่า

วันที่ 31 พค.60 โดยนางหนูพิศ  วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

ได้มอบปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตฯ ปี 60 ณ ม.1 บ้านห้วยโจด ต.โนนข่า โดยมีนายอำเภอพล เป็นประธาน เกษตรกรเข้าร่วม 200 ราย

 

5 มิถุนายน 60 11:49:44