ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรฯ ม.5 ต.โสกนกเต็น

สำนักงานเกษตรอำเภอพล อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรฯ ม.5 ต.โสกนกเต็น  ในวันที่31 พฤษภาคม  2560 

 

5 มิถุนายน 60 11:42:08