ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดฝึกอบรมกลุ่มแปรรูปสมุนไพรที่ได้รับโครงการสร้างรายได้ฯที่ตำบลหนองมะเขือโดยได้วิทยากรจากศูนย์ส่งเสร

วันที่ 3 ตุลาคม  2561 นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ  จัดฝึกอบรมกลุ่มแปรรูปสมุนไพรที่ได้รับโครงการสร้างรายได้ฯที่ตำบลหนองมะเขือโดยได้วิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาฯจ.ขอนแก่น

8 ตุลาคม 61 11:09:05