ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 1  ตุลาคม  2561นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล มอบหมายให้นางสาววรรณา แสงอ่อน เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

8 ตุลาคม 61 11:04:37