ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมต้อนรับ นางศิราณี อิ่มสุวรรณ ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน สำนักงานโครงการสมเด็

วันที่ 1  ตุลาคม  2561 นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพลและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล ร่วมต้อนรับ นางศิราณี อิ่มสุวรรณ ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯในการตรวจเยี่ยมโครงการ ณ.บ้านโนนพริก ต.โคกสง่า

8 ตุลาคม 61 11:02:18