ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ เรืองการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันนี้ 19  ก.ย 61  นางสุภิญญา  พงษ์คำพันธ์  เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ เรืองการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   แก่เกษตรกรผู้มีบัตร สวัสดิการแก่งรัฐ  รุ่นที่ 3  จากอำเภอชุมแพ  ณ ศูนย์ปราชญ์ พ่อผอง ตำบลโคกสง่า

20 กันยายน 61 10:55:10