ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ โครงการผลิตปุ๋ยอินทร์ ต.เมืองพล อ.พล

วันที่  18  กันยายน  2561   น.ส.จิราภรณ์   หล้าดวงดี   ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ โครงการผลิตปุ๋ยอินทร์   ต.เมืองพล  อ.พล

20 กันยายน 61 10:51:12