ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 จัด เวที โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่รายย่อย ครั้งที่ 2 ชุมชน 10 ตำบ

วันที่  21  กรกฎาคม  2561  จัด เวที โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่รายย่อย ครั้งที่ 2   ชุมชน 10   ตำบลเพ็กใหญ่

23 กรกฎาคม 61 12:10:03