ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตพืชอาหารปลอดภัยและไ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม  2559 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตพืชอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐาน (ผัก GAP)

 

 

 

18 มีนาคม 59 15:44:23