ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรม นาแปลงใหญ่ ปี 60 จำนวน 5 กลุ่ม ครั้งที่ 2 ที่ ศพก เครือข่าย ต.ลอมคอม

วันที่  25  มี.ค  61 สำนักงานเกษตรอำเภอพล  อบรม นาแปลงใหญ่ ปี 60 จำนวน 5 กลุ่ม  ครั้งที่ 2  ที่ ศพก เครือข่าย  ต.ลอมคอม

26 มีนาคม 61 17:07:04