ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล

วันที่ 23 มี.ค. 61 สำนักงานเกษตรอำเภอพล  ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล  จ.ขอนแก่น

26 มีนาคม 61 17:02:16