ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เก็บข้าวเข้ากองทุนศูนย์ข้าวบ้านคึมชาด ตำบลเก่างิ้ว

วันที่ 23 มีนาคม 2561 น.ส.วรรณา  แสงอ่อน เก็บข้าวเข้ากองทุนศูนย์ข้าวบ้านคึมชาด ตำบลเก่างิ้ว

26 มีนาคม 61 16:54:56