ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 61 ณ ศาลาวัดบ้านหลักด่าน ม.9 ต.

วันที่ 23 มี.ค 61  น.ส.คมขำ  เจริญอินทร์  ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 61 ณ ศาลาวัดบ้านหลักด่าน ม.9 ต.หนองแวงโสกพระ

26 มีนาคม 61 16:47:03