ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมอบรมชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างนวัตกรรมทางการเกษตร" ที่จ.ชลบุรี

วันที่ 22-23  มี.ค  61 นางสุภิญญา  พงษ์คำพันธ์   ร่วมอบรมชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร "การสร้างนวัตกรรมทางการเกษตร" ที่จ.ชลบุรี

 

26 มีนาคม 61 16:43:54