ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดตามงาน ศพก. เครือข่าย ณ บ.หนองแวงโสกพระ ม.1 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น

วันที่  22 มีนาคม  2561  น.ส.คมขำ  เจริญอินทร์ และ น.ส.อัคควดี  กั้วศรี   ติดตามงาน  ศพก. เครือข่าย ณ บ.หนองแวงโสกพระ  ม.1 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น

26 มีนาคม 61 16:02:30