ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีชุมชนสมาชิก นาแปลงใหญ่ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ศพก.เครื

วันที่ 28 มกราคม 2561 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล มอบหมายให้นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ จัดเวทีชุมชนสมาชิก นาแปลงใหญ่ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ศพก.เครือข่าย หมู่ที่ 2 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

28 มกราคม 61 21:29:47