ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอพล ปี 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอพล

วันที่ 25 มกราคม 2561 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอพล ปี 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอพล

28 มกราคม 61 21:25:54