ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ออกติดตามนิเทศงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อติดต

วันที่ 25 มกราคม 2561  เวลา 09.30 น. นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วย นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก นางสาวศุภัคชญา สัตนาโค นางอรวรรณ ภักดีไทย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ตัวแทนสาย2) ออกติดตามนิเทศงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อติดตามโครงการต่่างๆและรับฟังปัญหาต่างๆตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงติดตามงบประมาณรายจ่ายจังหวัด กลุ่มจังหวัด และโครงการตามนโยบายเร่งด่วนต่างๆ โดยมีนางอรวรรณ ภักดีไทย เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอพลทุกคนร่วมรับฟังการนิเทศงานโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบพระคุณ ท่านเกษตรอำเภอพล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ ต้อนรับเป็นอย่าวดียิ่ง

28 มกราคม 61 21:23:48