ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน

วันนี้ 24 มกราคม  2561  น.ส.วรรณา   แสงอ่อน  ได้ร่วมโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน  ณ  บ้านศรีกระดานพล  ม.1  ตำบลลอมคอม  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

 

24 มกราคม 61 22:09:20