ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ.หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพล

วันนี้ 24/1/2561 เวลา09.00น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ.หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพล

24 มกราคม 61 22:01:40