ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมสัมมนาโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ.โรงแรมเจริญธานี

วันที่  24  มกราคม  2561  นายลิขสิทธิ์  กฤษณะกาฬ พร้อมด้วยประธานแปลงใหญ่ เข้าร่วมสัมมนาโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ.โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

24 มกราคม 61 21:58:51