ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ

วันที่ 22 มกราคม 2561  นายกฤษณ์  เชื้อกุลา พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง อ.พล เข้าร่วมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ ณ.โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

24 มกราคม 61 21:54:18