ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประวัติอำเภอ

คำขวัญอำเภอพล

 

.. เมืองพลโนนแท่นพระ  อ่างน้ำละเลิงหวาย  ค้าขายกว้างไกล

น้ำใจมากล้น  ชนชาตินักรบ  ทำนบภูดิน  เที่ยวถิ่นทุ่งพึงพืด ..

 

อำเภอพล

 


       ประวัติความเป็นมา เมื่อปี พ.ศ.2331 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้โปรดเกล้าให้พระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีห์ เป็นแม่ทัพไปปราบพระเจ้ากรุงเวียงจันทร์ที่คิดแข็งเมือง และเอาใจออกจากกรุงธนบุรี ขณะที่เจ้าพระยาทั้งสองเดินทัพผ่านเมืองโคราช (จ.นครราชสีมา) มาถึงเนินดินแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ติดกับฝั่งบึงละเลิงหวายอันเป็นที่ตั้งหมู่บ้านเมืองพลในปัจจุบัน เจ้าพระยาทั้งสองได้หยุดพักทัพที่นี่ เพราะเห็นว่าเป็นชัยภูมิเหมาะสมกว่าที่อื่น มีแหล่งน้ำ ปู ปลา อาหารสมบูรณ์ จึงได้สร้างค่ายประตูหอรบตลอดจนขุดคูคันดินน้ำล้อมรอบตามหลักยุทธศาสตร์ในสมัยนั้น เพื่อป้องกันการถูกโจมตีจากฝ่ายศัตรู ในเนื้อที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตรและถือโอกาสรวามพลฝึกทหารเพิ่มเติมจากราษฎรที่เกณฑ์มาจากอำเภอพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ อ.นอก (อ.บัวใหญ่) จ.นครราชสีมา และอ.ชนบท จ.ขอนแก่น ปัจจุบันคันดูดิน และร่องน้ำยังคงเหลือปรากฎอยู่
 

       ครั้นต่อมาเมื่อรวบรวมกำลังทหารได้มากพอสมควรแล้ว เจ้าพระยาทั้งสองจึงได้เดินทัพต่อไปยังเมืองหลวงพระบางและเวียงจันทร์ จนได้รับชัยชนะสมพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทุกประการ หลังจากนั้นค่ายพักพลดังกล่าวได้ถูกทอดทิ้งให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่ามาเป็นเวลานาน ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่และเถาวัลย์นานาพันธ์ แต่เนื่องจากที่นี่มีทำเลที่เหมาะสมเพราะติดกับบึงละเลิงหวาย ต่อมาจึงได้มีผู้คนอพยพไปหักร้างถางป่าปลูกบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ จึงได้ชื่อว่า "บ้านเมืองพล" ขึ้นต่ออำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
 

       ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองบ้านเมืองพลได้ถูกยกฐานะเป็นตำบล "เมืองพล" ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอชนบท 45 กม.
 

       ครั้นต่อมาในปี พ.ศ.2457 กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาเห็นว่าการคมนาคมและการติดต่อราชการของตำบลเมืองพลกับอำเภอชนบทไม่สะดวก เพราะต้องอาศัยการเดินเท้า เกวียน และม้าเป็นพาหนะจึงได้แบ่งเขตการปกครองของอำเภอชนบทใหม่ โดยยกฐานะตำบลเมืองพลเป็นอำเภอใหม่ ให้ชื่อว่า "อำเภอพล" โดยมีขุนมัชการธนานุรักษ์ (แสง ภาสะฐิติ) เป็นนายอำเภอคนแรก จนถึงปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอมาแล้ว 34 คน นายอำเภอคนปัจจุบันคือ นายสมชาย มีสิงห์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2545

26 ตุลาคม 58 16:00:10