ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากรสำนักงาน

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

บุคลากรสำนักงาน

 


นางหนูพิศ  วรเชษฐ์
เกษตรอำเภอพล

 

 

นายสังเวียน เถียรชานาถ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

นางอุไรวรรณ ภักดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

นางสาววรรณนา แสงอ่อน
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

 

นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

นางสาวดวงกมล อภิรัตนวงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

 


 

 

   

นายบุญฤทธิ์   ศรีมาปัน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

 

นายกฤษณ์ เชื้อกุลา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 

 

นางสาวศุภสุตา พรมนอก
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอลิษญา ตาเสาร์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 พฤศจิกายน 59 11:53:50