ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากรสำนักงาน

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

บุคลากรสำนักงาน

 


นายไพรฑูรย์  ย่องเหล่ายูง

เกษตรอำเภอพล
 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววรรณา แสงอ่อน
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

 

 

นางสาวสุดารัตน์   ปัตตาเน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

 

 

นางสาวดวงกมล อภิรัตนวงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

นายลิขสิทธิ์   กฤษณะกาฬ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ


 

 

นางสาวจิราภรณ์  หล้าดวงดี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

นางสาวคมขำ   เจริญอินทร์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

 

นางสาวอัคควดี  กั้วศรี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

 

นายกฤษณ์ เชื้อกุลา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 

 

 
 
 

นายปาล์มมิตร  เชื้อหมอดู

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอลิษญา ตาเสาร์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 เมษายน 63 13:22:36