ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากรสำนักงาน

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

บุคลากรสำนักงาน

 


นางบุญเรือง  ศรีเชียงสา
 

เกษตรอำเภอพล

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววรรณนา แสงอ่อน
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

 

นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

นางสาวดวงกมล อภิรัตนวงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

นายลิขสิทธิ์   กฤษณะกาฬ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ


 

 

   

นางสาวจิราภรณ์  หล้าดวงดี

นักวอชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

 

นายกฤษณ์ เชื้อกุลา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 

 

นางสาวศุภสุตา พรมนอก
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอลิษญา ตาเสาร์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 มกราคม 61 17:14:23