ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

รายงานการพัฒนาตำบลเมืองพล

รายงานการพัฒนาตาบลเมืองพล

อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

คานา
รำยงำนกำรพัฒนำตำบล (Tambon Development Report : TDR) เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นโดยพัฒนำกรผู้ประสำนงำนตำบลเมืองพล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้ำน ประชำคมตำบล ในกำรสรุป วิเครำะห์ข้อมูล สภำพทั่วไป ข้อมูลพื้นฐำน สภำพปัญหำควำมต้องกำร จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค โอกำสของชุมชนในกำรพัฒนำตำบล โดยได้นำผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) ปี ๒๕๕๙ และข้อมูล กชช.2ค ปี ๒๕๕๘ เพื่อหำปัจจัยที่ผลกระทบต่อตัวชี้วัดที่มีปัญหำ และไม่ผ่ำนเกณฑ์ จปฐ. นำไปวำงแผนกำรพัฒนำ แก้ไขปัญหำภำยในตำบล ได้อย่ำงตรงสภำพปัญหำ อีกทั้งได้นำข้อมูลกิจกรรมโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ มำวิเครำะห์ควำมสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำชุมชน จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลของประชำชนในตำบล และกำรประเมินสถำนะ กำรพัฒนำหมู่บ้ำน/ตำบล ทำให้สำมำรถกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำตำบลได้ว่ำ จะพัฒนำไปในทิศทำงใด จึงจะทำให้ประชำชนในตำบลมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นได้
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนกำรพัฒนำตำบล (TDR) ตำบลเมืองพลเล่มนี้ จะสำมำรถนำไปเป็นแนวทำง และต่อยอดขยำยผลกำรพัฒนำต่อไปได้
คณะผู้จัดทา
มิถุนายน 255๙๑. ประวัติความเป็นมา/บริบทตาบล
เมื่อปีพุทธศักรำช 2321 สมเด็จพระเจ้ำตำกสิน หรือเรียกกันว่ำ “พระเจ้ำกรุงธนบุรี” ได้โปรดให้เจ้ำพระยำจักรีกับเจ้ำพระยำสุรสีห์ ยกทัพไปปรำบปรำมเจ้ำนครเวียงจันทร์ที่คิดแข็งเมืองเอำใจออกห่ำงจำกกรุง ธนบุรี ซึ่งกำรเดินทัพในครั้งนี้ต้องผ่ำนจังหวัดนครรำชสีมำมุ่งเข้ำสู่เวียงจันทร์ จึงได้มำหยุดตั้งค่ำยที่พักกองทหำรขึ้น ณ ที่บ้ำนเมืองพลปัจจุบันนี้ เพื่อรวบรวมกำลังพลและเสบียงอำหำรเพิ่มเติมจำกรำษฎรในเขตจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ มหำสำรคำมและบุรีรัมย์ ในกำรสร้ำงค่ำยที่พักครำวนี้ ได้ขุดคันคูดินล้อมรอบตำมแบบยุทธศำสตร์ในสมัยนั้นทุกประกำร เพื่อทำกำรฝึกซ้อมทหำรและเพื่อป้องกันกำรถูกโจมตีจำกฝ่ำยศัตรูด้วย ครั้งรวบรวมทหำรและฝึกซ้อมกลยุทธ์ได้ดีแล้วจึงเคลื่อนทัพไปเวียงจันทน์และ หลวงพระบำงต่อไป กำรรบปรำกฏว่ำได้ชัยอย่ำงงดงำม คือได้พระแก้วมรกตและพระบำงจำกเวียงจันทน์ โดยได้อัญเชิญมำพร้อมกองทัพไปไว้ที่กรุงธนบุรีในครำวนี้ด้วย
ครั้งต่อมำสถำนที่ตั้งกองทัพอันเป็นภูมิประเทศที่มีคูดินล้อมรอบ มีน้ำบริบูรณ์คือละเลิงหวำยในขณะนี้ จึงมีผู้คนอพยพเข้ำมำตั้งบ้ำนเรือนขึ้น เพรำะทำเลแห่งนี้เหมำะแก่กำรทำมำหำกินและปลอดภัยในกำรป้องกันโจรผู้ร้ำย จึงให้ชื่อหมู่บ้ำนที่ตั้งใหม่ว่ำ “บ้ำนเมืองพล” โดยอำศัยภูมิประเทศที่มีคูดินรอบทั้งสี่ทิศดังกล่ำวมำแล้วนั้น เมื่อได้พิจำรณำลักษณะภูมิประเทศของบริเวณที่ตั้งบ้ำนเมืองพล ซึ่งยังปรำกฏจนบัดนี้มีคูดินล้อมรอบเป็นรูปกลมยำวประมำณ 20 เส้น กว้ำง 20 เส้น บำงแห่งได้ถูกทำลำยเป็นที่รำบไปแล้ว และบำงแห่งยังเห็นเป็นคูดินอยู่ ครั้งอยู่ต่อมำในสมัยของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 5 ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองในรูปแบบ บ้ำนเมืองพลจึงได้ยกฐำนะเป็นตำบลหนึ่งให้ชื่อว่ำ”ตำบลเมืองพล” ขึ้นต่อเมืองชนบท ซึ่งมีเจ้ำเมืองปกครองอยู่ในสมัยนั้น ต่อมำเมืองชนบทถูกยุบให้เป็นอำเภอขึ้นต่อเมืองขอนแก่น อันมีข้ำหลวงปกครอง ต่อมำเมืองขอนแก่นเปลี่ยนเป็นจังหวัดไปขึ้นต่อมณฑลอุดรธำนี ตำบลเมืองพลที่ขึ้นต่ออำเภอชนบทได้มีหมู่บ้ำนเกิดขึ้นหลำยหมู่บ้ำน และมีอำณำเขตขยำยกว้ำงขวำงทั้งตั้งอยู่ห่ำงไกลอำเภอเมืองชนบทถึง 45 กิโลเมตร ทั้งอยู่ห่ำงไกลจังหวัดขอนแก่นมำก กำรไปมำหำสู่กันเกี่ยวกับกำรเสียภำษีและติดต่อทำงรำชกำรลำบำกมำกซึ่งต้อง อำศัยกำรเดินทำงเท้ำ ม้ำ และอำศัยเกวียนเป็นพำหนะและอีกประกำรหนึ่ง ตำบลเมืองพลมีเขตติดต่อกับอำเภอนอก(อำเภอบัวใหญ่) จังหวัดนครรำชสีมำ ซึ่งมีโจรผู้ร้ำยชุกชุมมำกทำงเจ้ำหน้ำที่มำปรำบปรำมลำบำกและมีกำลังไม่พอ รำษฎรได้รับควำมเดือดร้อนจำกโจรผู้ร้ำยมำก
ครั้งปีพุทธศักรำช 2457 ทำงกระทรวงมหำดไทยได้พิจำรณำแบ่งเขตจัดตั้งอำเภอใหม่ ให้แยกตำบลเมืองพลออกจำกอำเภอชนบท โดยแต่งตั้งให้ขุนมัชกำรธนำนุรักษ์ (แสง ภำสะฐิติ) ซึ่งในขณะนั้นยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้ำภำษีสุรำอยู่จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นผู้มำพิจำรณำแบ่งเขตจัดตั้งอำเภอพลขึ้น จึงเห็นว่ำหมู่บ้ำนเมืองพลมีทำเลที่เหมำะที่สุดที่จะตั้งอำเภอพล ขุนมัชกำรธนำนุรักษ์จึงได้จัดสร้ำงที่ว่ำกำรอำเภอขึ้นในบริเวณวัดสระจันทรำ วำสปัจจุบันนี้ และได้ตั้งชื่ออำเภอให้สอดคล้องกับบ้ำนเมืองพลว่ำ “ อำเภอพล”(1) ตำบลเมืองพล (2) ตำบลหนองเม็ก (3) ตำบลแวงน้อย (4) ตำบลแคนเหนือ (5) ตำบลเปลือยน้อย อันมีขุนมัชกำรธนำนุรักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นนำยอำเภอพลคนแรก แล้วให้ขึ้นต่อจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน จำนวนหมู่บ้ำนในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้ำน 11 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้ำนชำด หมู่ที่ 2 บ้ำนตำแย หมู่ที่ 3 บ้ำนทับบำ หมู่ที่ 4 บ้ำนท่ำหลวง หมู่ที่ 5 บ้ำนหญ้ำคำ หมู่ที่ 6 บ้ำนหันใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้ำนโนนเหลื่อม หมู่ที่ 8 บ้ำนหนองห้ำง หมู่ที่ 9 บ้ำนโนนเหม่น หมู่ที่ 10 บ้ำนหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 11 บ้ำนชำดอำนวย
ที่ตั้ง
ตำบลเมืองพล ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกของอำเภอพล พิกัด ทีซี 490488 ห่ำงจำกอำเภอพล ประมำณ 6 กิโลเมตร ห่ำงจำกจังหวัดขอนแก่น 80 กิโลเมตร มีทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 2 (ถนนมิตรภำพ) จำกกรุงเทพฯ – หนองคำย ผ่ำนและมีทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 207 สำยเมืองพล - หนองสองห้องผ่ำน
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองแวงโสกพระ, ตำบลโนนข่ำ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหันโจด, ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบำลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
เนื้อที่
พื้นที่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองพล มีพื้นที่ประมำณ 29.25 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 18,281 ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศที่รำบลุ่มสลับที่สูงแบบลูกคลื่น สูงกว่ำระดับน้ำทะเลประมำณ 100 – 200 เมตร มีลำห้วยกระจำยหล่อเลี้ยงในพื้นที่ เช่น ลำห้วยแอก เป็นต้น

13 ตุลาคม 59 15:55:21