ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

รายงานการพัฒนาตำบลโสกนกเต็น

รายงานการพัฒนาตำบลโสกนกเต็น

บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 3  ตำบลโสกนกเต็น  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

 

รายงานการพัฒนาหมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตาบลโสกนกเต็น
อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น

คานา
รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (Village Development Report : VDR) เล่มนี้ได้จัดขึ้นโดยผู้นาหมู่บ้าน ประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตาบลโสกนกเต็น ร่วมกับพัฒนากร ในการสรุป วิเคราะห์ข้อมูล สภาพทั่วไป ข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหาความต้องการ จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาสของชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้าน โดยได้นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๕๙ และข้อมูล กชช.2ค ปี ๒๕๕๘ เพื่อหาปัจจัยที่ผลกระทบต่อตัวชี้วัดที่มีปัญหา และไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. นาไปวางแผนการพัฒนา แก้ไขปัญหาภายในครัวเรือน ชุมชน ได้อย่างตรงสภาพปัญหา อีกทั้งได้นาข้อมูลกิจกรรมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ มาวิเคราะห์ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาชุมชน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของชาวบ้าน และการประเมินสถานะ การพัฒนาหมู่บ้าน ทาให้ชาวบ้านสามารถกาหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านได้ว่า จะพัฒนาไปในทิศทางใด จึงจะทาให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) บ้านหนองบัวเล่มนี้ จะสามารถนาไปเป็นแนวทาง และต่อยอดขยายผลการพัฒนาต่อไปได้
คณะผู้จัดทา
มิถุนายน 255๙ประวัติบ้านหนองบัว
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตาบลโสกนกเต็น อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น จากที่พบเห็นอยู่ในวัดและบ้านผู้ใหญ่บ้านที่เกษียณอายุไปนานแล้ว และผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อกันมา ว่าได้มีนายพรานคนหนึ่ง มีชื่อว่า นายเมืองแพน(ไม่ทราบนามสกุล) พาสมัครพรรคพวกหลายครอบครัว เดินทางหาล่าสัตว์ มาจากอาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อปี พ.ศ. 2430 เพื่อนาสัตว์ป่าที่ได้ ออกขายตามหมู่บ้าน ตามสายทาง ได้ทาการล่าสัตว์มาเรื่อย ๆ จนมาพบหนองน้าแห่งหนึ่ง ที่มีดอกบัวหลากหลายชนิด หลากสีมีความสวยงาม และน้ามีความสะอาดมาก เต็มอยู่ในหนองน้า แห่งนี้ ซึ่งอยู่ในกลางป่าใหญ่ และมีสัตว์ป่า น้อยใหญ่ เช่น เสือ สิงห์ กระทิง แรด กวาง เก้ง และสัตว์อื่น ๆ อีกมากมาย ลงมาหากินน้าในหนองนี้ทุกวัน แรกเริ่ม นายเมืองแพน และสมัครพรรคพวก หลายๆ ครอบครัว ที่เดินทางมาด้วยกัน จึงตั้งค่ายในป่าเพื่อรอล่าสัตว์ที่มากินน้าและได้นาไปขาย ตามหมู่บ้านต่างๆ ส่วนมากจะเข้าไปขายในเมือง (อาเภอพลปัจจุบัน) โดยใช้พาหนะเป็น ม้า เป็นเกวียนเทียมวัว นาไปขาย ขณะนั้นรู้สึกมีความดีใจ เป็นอย่างยิ่ง จึงได้คุยกัน กับเพื่อนที่ร่วมเดินทางว่าเราจะอยู่ที่นี่ ตั้งบ้านเรือนที่นี้ เราจะตายที่นี้ ส่วนเพื่อนที่ร่วมเดินทางมาก็เห็นด้วย จึงได้ช่วยกันทาแนวรั้วกั้นหมู่บ้าน อย่างแข็งแรง โดยการใช้ไม้เป็นต้นเสาขนาดใหญ่ สูงประมาณ 200 ถึง 250 เซนติเมตร เพื่อป้องกันสัตว์ดุร้ายที่เข้ามาทาอันตรายแก่คนและสัตว์เลี้ยง ล้อมรอบเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่เศษ และเรียกชื่อปัจจุบันว่า คุ้มห้วยใต้ หรือ “ คุ้มในข่วง” แต่เสาไม้ดังกล่าวได้ผุพังไปหมด เปลี่ยนเป็นกาแพงปูน และลวดหนามแทน
นับตั้งแต่นั้นมา นายเมืองแพนกับพวกจึงได้ตั้งหลักปักฐาน ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของหนองน้าแห่งนี้ และได้ตั้งชื่อ หมู่บ้านว่า “ หนองบัว” เพราะเป็นหนองน้าที่มีบัวมากมายหลายชนิดตั้งชื่อตามหนองน้า และต่อมาประมาณเมื่อ 90 ปีที่ผ่านมา จึงได้ขึ้นตรงต่อ อาเภอพล จนถึงปัจจุบัน รวมอายุของหมู่บ้านหนองบัว ถึงปี 2553 ได้ 123 ปี ก่อนตั้งอาเภอพล 28 ปี และได้แยกเป็นหมู่ที่ 8 ของตาบลเมืองพล ต่อมาตาบลเมืองพลมีหมู่บ้านจานวน 16 หมู่บ้าน ยากต่อการปกครอง คุณพ่อกานันเคน ขุนแก้ว คุณพ่อปัชฌาย์ มุ่งเกิด และคุณพ่อผู้ใหญ่คาสิงห์ พันธ์ศรี จึงขอแยกตาบลแบ่งตามถนนสาย อาเภอพล ไปอาเภอหนองสองห้อง เมื่อปี พ.ศ. 2530 และพ่อผู้ใหญ่คาสิงห์ พันธ์ศรี ก็ได้เลือกเป็นตาแหน่งกานัน และตั้งชื่อตาบลแยกใหม่ว่าตาบล “โสกนกเต็น” ต่อมาการปกครองและหมู่บ้านก็ได้เริ่มขยายใหญ่ขึ้นเป็นชุมชนหนาแน่น จาก 8 หมู่บ้าน ที่แยกมาจากตาบลเมืองพล กลายมาเป็น 11 หมู่บ้าน บ้านหนองบัวเดิมซึ่งเป็นหมู่บ้านเดียวแต่ก่อน ก็ได้แบ่งแยกหมู่บ้านออกเป็นสามหมู่บ้าน คือ บ้านหนองบัวหมู่ที่ 3 มีกานันประมาณ พิลาศธาดากูล (นาดา)ถึงปัจจุบัน บ้านหนองบัวน้อยหมู่ที่ 8 มีนายเอี่ยม นาดา,นายไสว สุดสะอาด, นายสมจิตร สุดรัก และนายธวัชชัย คาแก้ว จนถึงปัจจุบัน และบ้านหนองบัวสันติสุขหมู่ที่ 11 นายสวัสดิ์ หวานเสียง, นายวินัย พันธุ์สระน้อย จนถึงปัจจุบันนาชุมชน ( ผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน)
1. นายเมืองแพน ไม่ทราบนามสกุล
2. นายเงิน บุสาโรง
3. นายขัน มืดอินทร์
4. นายที ศรีวงษ์
5. นายไมล์ คลังตุ้ย
6. นายอ่า ศรีเหง่าขา
7. นายเพ็ง มุ่งเกิด
8. นายอุทัย ผาจันทร์
9. นายดี ศรีวงษ์
10. นายปัชฌาย์ มุ่งเกิด
11. นายเอี่ยม นาดา
12. นายประมาณ พิลาศธาดากูล (นาดา )
13. นายสวัสดิ์ หวานเสียง หมู่ที่ 11 ที่แยกออกจากหมู่ที่ 3 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. พ.ศ. 2545
14. นายประมาณ พิลาศธาดากูล (นาดา ) ได้ดารงตาแหน่งกานันตาบลโสกนกเต็น เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2543 จนถึงปัจจุบัน รวมผู้ใหญ่บ้านทั้งสิ้น 10 คน กานัน 1 คน
อาณาเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านหนองไทร บ้านท่า ตาบลหนองเม็ก อาเภอหนองสองห้อง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 ตาบลโสกนกเต็น
ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านโสกนกเต็น หมู่ที่ 1 ตาบลโสกนกเต็น
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 ตาบลเมืองพล
ที่ตั้ง
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตาบลโสกนกเต็น อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากอาเภอไปทาง
ทิศตะวันออก ตามถนน เมืองพล-หนองสองห้อง ระยะทาง 10 กม. เป็นถนนลาดยาง ตลอดเส้นทาง
แบ่งการปกครองเป็น 4 คุ้ม ดังนี้
คุ้มการะเกตุ นายสมยงค์ ศิริโกสุม หัวหน้าคุ้ม
คุ้มเทพปัจฉิม นายสาราญ นาดา หัวหน้าคุ้ม
คุ้มตะวันลับฟ้า นายหนูลา กองเกิด หัวหน้าคุ้ม
คุ้มไผ่สีทอง นายทุย หวานเสียง หัวหน้าคุ้ม
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน ร้อยละ 90 เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะสาหรับ ทานา ปลูกข้าว
ลักษณะภูมิอากาศ
มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มี 3 ฤดู (ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว)

13 ตุลาคม 59 15:58:20