ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอพล ประจำเดือนตุลาคม

วันที่ 1 ตุลาคม 2561นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล มอบหมายให้นางสาววรรณา แสงอ่อน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอพล ประจำเดือนตุลาคม...

เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 1 ตุลาคม 2561นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล มอบหมายให้นางสาววรรณา แสงอ่อน เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนอำเภอพล ประจำเดือน...

ร่วมต้อนรับ นางศิราณี อิ่มสุวรรณ ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน สำนักงานโครงการสมเด็

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพลและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล ร่วมต้อนรับ นางศิราณี อิ่มสุวรรณ ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริ...

เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ เรืองการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันนี้ 19 ก.ย 61 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ เรืองการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แก่เกษตรกรผู้มีบัตร สวัสดิการแก่งร...

ร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัดครั้งที่2ภายใต้โครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบ

วันที่19 ก.ย.61 น.ส.อัคควดี กั้วศรี ร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัดครั้งที่2ภายใต้โครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี2...

ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ โครงการผลิตปุ๋ยอินทร์ ต.เมืองพล อ.พล

วันที่ 18 กันยายน 2561 น.ส.จิราภรณ์ หล้าดวงดี ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ โครงการผลิตปุ๋ยอินทร์ ต.เมืองพล อ.พล...

ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ โครงการเห็ด ต.โสกนกเต็น อ.พล

วันที่ 18 กันยายน 2561 นายกฤษณ์ เชื้อกุลา ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ โครงการเห็ด ต.โสกนกเต็น อ.พล...

ได้รับคำสั่งจากนายอำเภอให้เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ตำบลโคกสง่า

วันนี้ 18 ก.ย 61 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ ได้รับคำสั่งจากนายอำเภอให้เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ตำบลโคกสง่า...

เข้าร่วมอบรมการจัดทำวีดีทัศน์และการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ณ วารี วัลเล่ย์ รีสอร์ท อ.

วันที่ 12 - 14 กันยายน 61 น.ส คมขำ เจริญอินทร์ นวส.ปฎิบัติการ และ น.ส อลิษญา ตาเสาร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมอบรมการจัดทำวีดีทัศน์และการปรับปร...

ร่วมประชุมสัญจรประจำเดือนที่บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา

วันที่ 14 กันยายน 2561 น.ส.อัคควดี กั้วศรี ร่วมประชุมสัญจรประจำเดือนที่บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา...