ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

เข้าร่วมประชุมเสนอแผนฯ ณ.อบต.เพ็กใหญ่

วันที่ 2 กุมภาพนธ์ 2561 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล มอบหมายให้นายกฤษณ์ เชื้อกุลา เข้าร่วมประชุมเสนอแผนฯ ณ.อบต.เพ็กใหญ่...

ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุวรรณา แสงอ่อน ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น...

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพล

วันที่ 5 กุมภาพนธ์ 2561 เวลา 9.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพ...

จัดเวทีชุมชนสมาชิก นาแปลงใหญ่ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ศพก.ตำบ

วันที่ 1 กุมภาพนธ์ 2561 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล มอบหมายให้นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ นางสาววรรณา แสงอ่อน และนายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ จัดเวทีชุมชน...

ติดตามงานหนี้สินกลุ่มเกษตรกรทำนาโคกสง่า อ.พล

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30น. นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นายปรเมศน์ ศรีทนสา นวส.ชำนาญการ ติดตามงา...

จัดเวทีชุมชนสมาชิก นาแปลงใหญ่ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ศพก.เครื

วันที่ 28 มกราคม 2561 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล มอบหมายให้นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ จัดเวทีชุมชนสมาชิก นาแปลงใหญ่ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบ...

ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอพล ปี 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอพล

วันที่ 25 มกราคม 2561 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ...

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ออกติดตามนิเทศงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อติดต

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ออกติดตามนิเทศงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อติดตามโครงการต่่า...

ร่วมโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน

วันนี้ 24 มกราคม 2561 น.ส.วรรณา แสงอ่อน ได้ร่วมโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ณ บ้านศรีกระดานพล ม.1 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหว...

จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ.หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพล

วันนี้ 24/1/2561 เวลา09.00น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชี...