ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ออกติดตามการติกตังระบบน้ำผักปลอดภัยจากสารพิษ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามการติกตังระบบน้ำผักปลอดภัยจากสารพิษ ณ ม.1 บ้...

ออกตรวจวัดผลผลิตข้าว

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นางสาววรรณา แสงอ่อน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการและนางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจวัดผ...

ร่วมรับฟังประชุมทางวีดีโอคอนเฟอร์เร้นและประชุมเรื่องการจัดงานเทศการงานงิ้ว

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นางสาววรรณา แสงอ่อน ร่วมรับฟังประชุมทางวีดีโอคอนเฟอร์เร้นและประชุม เรื่องการจัดงานเทศการงานงิ้ว ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่...

ร่วมอำเภอยิ้ม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นางสาวดวงกมล อภิรัตนวงศ์ ร่วมอำเภอยิ้ม ณ บ้านเพ็กน้อย ม.5 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น...

ร่วมประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเก่างิ้ว

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นางสาววรรณา แสงอ่อน ร่วมประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเก่างิ้ว ณ บ้านหนองบั่ว ม.2 ตำบลเก่างิ้ว...

ร่วมงานพิธีถอดกฐินอำเภอ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวนรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพล ร่วมงานพิธีถอดกฐินอำเภอ โดยมีนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอ...

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวนรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายสิริวัฒน์ พินิจภานิช...

ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๐

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวนรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพล เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๐ โดยมี...

ออกติดตามงานโครงการต่างๆ และเยี่ยมเยือนเพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับเจ้าหน้าที่

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฝ่ายสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ออกติดตามงานโครงการ...

ประชุม WM สำนักงานเกษตรอำเภอพล

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวนรักษาราชการแทนเกตรอำเภอพล ประชุม WM สำนักงานเกษตรอำเภอพล ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษต...