ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

เข้าร่วมสัมมนาโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ.โรงแรมเจริญธานี

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ พร้อมด้วยประธานแปลงใหญ่ เข้าร่วมสัมมนาโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ.โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น อำเภอเมือง ...

เข้าร่วมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ

วันที่ 22 มกราคม 2561 นายกฤษณ์ เชื้อกุลา พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง อ.พล เข้าร่วมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ ณ.โรงแรมเจริญ...

เข้าร่วมสัมมนาโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ.โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

วันที่ 18 - 19 มกราคม 2561 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ เข้าร่วมสัมมนาโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ.โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น...

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพล

วันที่ 22 มกราคม 2561 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพล เพื่อติดตา...

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเพื่อแก้ไขและชี้แจงการจัดทำบัญที่โครงการ 9101ฯ ตำบลลอมคอม

วันที่ 11 มกราคม 2561 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ ได้ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเพื่อแก้ไขและชี้แจงการจัดทำบัญที่โครงการ 9101ฯ ตำบลลอมคอม...

ได้ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเพื่อแก้ไขและชี้แจงการจัดทำบัญที่โครงการ 9101ฯ ตำบลเมืองพล

วันที่ 11 มกราคม 2561 น.ส.จิราภรณ์ หล้าดวงดี ได้ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเพื่อแก้ไขและชี้แจงการจัดทำบัญที่โครงการ 9101ฯ ตำบลเมืองพล...

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเพื่อแก้ไขและชี้แจงการจัดทำบัญที่โครงการ 9101ฯ ตำบลเก่างิ้ว

วันที่ 11 มกราคม 2561 น.ส.วรรณา แสงอ่อน ได้ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเพื่อแก้ไขและชี้แจงการจัดทำบัญที่โครงการ 9101ฯ ตำบลเก่างิ้ว...

เข้าร่วมอบรมเกษตรกรตลาดปลอดสารพิษอำเภอพล ณ หอประชุมอำเภอพล

วันที่ 19 มกราคม 2561 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล เข้าร่วมอบรมเกษตรกรตลาดปลอดสารพิษอำเภอพล ณ หอประชุมอำเภอพล...

จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประ

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบปร...

จัดเวทีถ่ายทอดความรู้เกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชน เพื่อทำการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและระดมความคิ

วัันนที่ 17 มกราคม 2561 น.ส.จิราภรณ๋ หล้าดวงดี และน.สวรรณาแสงอ่อน จัดเวทีถ่ายทอดความรู้เกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชน...