ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ปรชาสัมพันธ์แลชี้แจงการจ่ายปัจจัยการผลิตแก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านเก่างิ้ว ตำบลเก่างิ้ว

วันที่ 24 เมษายน 2561 น.ส.วรรณา แสงอ่อน ปรชาสัมพันธ์แลชี้แจงการจ่ายปัจจัยการผลิตแก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านเก่างิ้ว ตำบลเก่างิ้ว...

ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 เมษายน 2561 น.ส.วรรณา แสงอ่อน ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น...

ประชุมคณะกรรมการ ระดับชุมชน เพื่อชี้แจงโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ ศพก. หลัก ม.๗ บ

วันที่ 23 เม.ย 61 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ ประชุมคณะกรรมการ ระดับชุมชน เพื่อชี้แจงโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ ศพก. หลัก ม.๗ บ้...

ประชุมคณะกรรมการ ระดับชุมชน 2 ตำบลลอมคอม เพื่อชี้แจงโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 23 เม.ย 61 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ ประชุมคณะกรรมการ ระดับชุมชน 2 ตำบลลอมคอม เพื่อชี้แจงโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย...

ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 เมษายน 2561 น.ส.วรรณา แสงอ่อน ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น...

ประชาสัมพันธ์ และชี้แจง โครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 22 เมษายน 2561 น.ส.วรรณา แสงอ่อน ประชาสัมพันธ์ และชี้แจง โครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย...

ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 เมษายน 2561 น.ส.วรรณา แสงอ่อน ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น...

ร่วมประชุมกลุ่มนาแปลงใหญ่ ณ ม.2,14 ต.หนองแวงโสกพระ และเยี่ยมเครือข่าย ศพก ม.1 ต.หนองแวงโสกพระ

วันที่ 21 เม.ย 61 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ พร้อมด้วย น.ส.คมขำ เจริญอินทร์ ร่วมประชุมกลุ่มนาแปลงใหญ่ ณ ม.2,14 ต.หนองแวงโสกพระ และเยี่ยมเครือข่าย ...

ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 20 เมษายน 2561 น.ส.วรรณา แสงอ่อน ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น...

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพล ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพล

วันที่ 20 เมษายน 2561 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพล ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพล...