ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

เยี่ยม ศพก.เครือข่าย ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น

วันที่ 4 พฤษภาคม 61 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วย น.ส.ดวงกมล อภิรัตนวงศ์ เยี่ยม ศพก.เครือข่าย ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น...

เยี่ยม ศพก.เครือข่าย ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น

วันที่ 3 พฤษภาคม 61 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วย นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ เยี่ยม ศพก.เครือข่าย ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น...

อบรมเกษตรกรผู้นำ (นาแปลงใหญ่) ณ ม.2 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น

วันที่ 3 พฤษภาคม 61 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล อบรมเกษตรกรผู้นำ (นาแปลงใหญ่) ณ ม.2 ต.ลอมคอม...

ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่นออกตรวจบ่อบาดาลในพื้นที่ อำเภอพล จ.ขอนแก่น

วันที่ 2 พ.ค 2561 น.ส.คมขำ เจริญอินทร์ พร้อมด้วย น.ส.อัคควดี กั้วศรี ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่นออกตรวจบ่อบาดาลในพื้นที่ อำเภอพล จ.ขอนแ...

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพล

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพล ...

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพล ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพล

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพล ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพล...

ร่วมตรวจเยี่ยมกลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษของ ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ณ อบต.โนนแดง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

วันที่ 1 พ.ค.61 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล ร่วมตรวจเยี่ยมกลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษของ ดร.สมศักดิ์...

วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "การส่งออกและการพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออก" ณ โรงแรม แอมบาส

วันที่ 26-27 เม.ย 61 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "การส่งออกและการพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออก" ณ โรงแรม แอมบาส...

ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 26 เมษายน 2561 น.ส.วรรณา แสงอ่อน ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น...

ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 26 เมษายน 2561 น.ส.วรรณา แสงอ่อน ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น...