ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

เยี่ยม ศพก.เครือข่าย ม.๒ ต.ลอมคอม

วันที่ 8 มิ.ย 61 นางสุภิญญา พงษืคำพันธ์ เยี่ยม ศพก.เครือข่าย ม.๒ ต.ลอมคอม...

ร่วมอบรมการจัดลำดับชั้นแปลงใหญ่ ณ โรงแรมอำนวยสุข

วันที่ 7 มิ.ย 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล ร่วมอบรมการจัดลำดับชั้นแปลงใหญ่ ณ โรงแรมอำนวยสุข...

ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ต.ลอมคอม

วันที่ 7 มิ.ย 61 น.ส.คมขำ เจริญอินทร์ ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ต.ลอมคอม...

ร่วมประชุมสรุปผลการจัดเวที รับฟัวประเด็นปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริม

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นางสาววรรณา แสงอ่อน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมสรุปผลการจัดเวที รับฟัวประเด็นปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ...

ร่วมพิธิเปิดโครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา พื้นที่อ่างเก็บนำ้ละเลิงหวาย

วันที่ 6 มิ.ย 61 น.ส. คมขำ เจริญอินทร์ ร่วมพิธิเปิดโครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา พื้นที่อ่างเก็บนำ้ละเลิงหวาย...

ร่วมประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และชี้แจงการอบรมเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ ม.4 ต. หน

วันที่5 มิ.ย 61 ร่วมประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และชี้แจงการอบรมเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ ม.4 ต. หนองแวงโสกพระ...

ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ ห้องประชุมอำเภอพล ชั้น 2

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นางสาววรรณา แสงอ่อน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานได้รับมอบหมายจากทีานเกษตรอำเภอพล ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ ห...

ร่วมงานวันข้าวและชาวนาไทย

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเกษตรกรอำเภอพล ร่วมงานวันข้าวและชาวนาไทย...

ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นางบุเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพลร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...

ร่วมการติดตั้งแก๊สชีวภาพ เกษตรกรตำบลหนองแวงนางเบ้า

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 นางสาววรรณา แสงอ่อน ร่วมการติดตั้งแก๊สชีวภาพ เกษตรกรตำบลหนองแวงนางเบ้า...