ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ออกตรวจแปลงเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ต.เมืองพล

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 น.ส.จิราภรณ์ หล้าดวงดี ออกตรวจแปลงเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ต.เมืองพล...

ออกตรวจแปลงเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ต.หนองแวงโสกพระ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 น.ส.คมขำ เจริญอินทร์ ออกตรวจแปลงเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ต.หนองแวงโสกพระ...

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำสัปดาห์สำนักงานเกษตรอำเภอพล

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายไพทูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอพล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำสัปดาห์สำนักงานเกษตรอำเภอพล...

ออกตรวจเวลาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ต.เมืองพล​

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 น.ส.จิราภรณ์ หล้าดวงดี ออกตรวจเวลาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ต.เมืองพล...

ออกตรวจแปลงนาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ต.หนองแวงนางเบ้า

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 น.ส.วรรณา แสงอ่อน ออกตรวจแปลงนาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ต.หนองแวงนางเบ้า...

ร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ณ.บ้านหนองบัวน้อย ต.โสกนกเต็น​

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายไพทูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอพล ร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ณ.บ้านหนองบัวน้อย ต.โสกนกเต็น...

เปิดประชุมค้นหาผลิตภัณฑ์ชุมชน ร่วมกับ ห้างtop supercenter สาขาเมืองพล กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ปล

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สนง.กษอ พล เปิดประชุมค้นหาผลิตภัณฑ์ชุมชน ร่วมกับ ห้างtop supercenter สาขาเมืองพล กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ปลูกผัก ผลไม้เ...

ออกตรวจแปลงนาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ต.เมืองพล

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 น.ส.จิราภรณ์ หล้าดวงดี ออกตรวจแปลงนาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ต.เมืองพล...

ออกตรวจแปลงนาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ต.โคกสง่า

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ ออกตรวจแปลงนาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ต.โคกสง่า...

ออกตรวจแปลงเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ต.โคกสง่า

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ ออกตรวจแปลงเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ต.โคกสง่า...