ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ระชุมทำความเข้าใจกับตัวแทนคณะกรรมการชุมชน เรื่อง โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ.สำนัก

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล ประชุมทำความเข้าใจกับตัวแทนคณะกรรมการชุมชน เรื่อง โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก...

ประชุม คณะทำงาน OT ของอำเภอพล ณ.ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการ อ.พล

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา09.30น.นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล เป็นประธานประชุม คณะทำงาน OT ของอำเภอพล ณ.ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการ อ.พล...

ร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร " ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทย" ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กทม

วันที่ 21-22 พ.ค 61 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ ร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร " ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทย" ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กทม...

เยี่ยมชมแปลงysfอ.พล นส.ธารวรีย์ แสงหม้อ ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น

วันที่ 21 พ.ค.2561 น.ส.ดวงกมล อภิรัตนวงศ์ เยี่ยมชมแปลงysfอ.พล นส.ธารวรีย์ แสงหม้อ ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น...

ร่วมประชุมโครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาอ่างเก็บน้ำบึงละเลิงหวาย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล

วันที่ 21 พ.ค.2561 น.ส.ดวงกมล อภิรัตนวงศ์ ร่วมประชุมโครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาอ่างเก็บน้ำบึงละเลิงหวาย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล...

ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่ อบต.โนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

วันนี้ 21 พค. 2561 นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่ อบต.โนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น...

ออกติดตามงานตามแผน T&V กลุ่มผู้ผลิตเมล็กพันธุ์ ถั่วลิสง ต.โคกสง่า พร้อมมอบปัจจัย(เมล็ดพันธุ์ถ

วันที่ 18 พ.ค 61 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล ออกติดตามงานตามแผน T&V กลุ่มผู้ผลิตเมล็กพันธุ์ ถั่วลิสง ต.โคกสง่า พร้อมมอบปัจจัย(เมล็ดพั...

เยี่ยมสถานที่ติดตั้งบ่แก๊สชีวภาพ ม.7 บ้านโนนพริก ต.โคกสง่า อ.พล

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล เยี่ยมสถานที่ติดตั้งบ่แก๊สชีวภาพ ม.7 บ้านโนนพริก ต.โคกสง่า อ.พล...

เยี่ยมกลุ่มผู้ปลูกผักบ้านโนนเพ็ก ต.หนองแวงโสกพระ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 น.ส.คมขำ เจริญอินทรย์ เยี่ยมกลุ่มผู้ปลูกผักบ้านโนนเพ็ก ต.หนองแวงโสกพระ...

จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 กิจกรรม การถ่ายทอดความรู้การผลิตชีวภัณฑ์ ณ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพล จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 กิจกรรม การถ่ายทอดความรู้การผลิตชีวภัณฑ์ ณ ...