ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรม นาแปลงใหญ่ ปี 60 จำนวน 5 กลุ่ม ครั้งที่ 2 ที่ ศพก เครือข่าย ต.ลอมคอม

วันที่ 25 มี.ค 61 สำนักงานเกษตรอำเภอพล อบรม นาแปลงใหญ่ ปี 60 จำนวน 5 กลุ่ม ครั้งที่ 2 ที่ ศพก เครือข่าย ต.ลอมคอม...

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล

วันที่ 23 มี.ค. 61 สำนักงานเกษตรอำเภอพลร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล จ.ขอนแก่น...

ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 22 มีนาคม 2561 น.ส.จิราภรณ์ หล้าดวงดี ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น...

เก็บข้าวเข้ากองทุนศูนย์ข้าวบ้านคึมชาด ตำบลเก่างิ้ว

วันที่ 23 มีนาคม 2561 น.ส.วรรณา แสงอ่อน เก็บข้าวเข้ากองทุนศูนย์ข้าวบ้านคึมชาด ตำบลเก่างิ้ว...

ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 19 มีนาคม 2561 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา พร้อมด้อย น.ส.ดวงกมลอภิรัตนวงศ์ ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ...

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 61 ณ ศาลาวัดบ้านหลักด่าน ม.9 ต.

วันที่ 23 มี.ค 61 น.ส.คมขำ เจริญอินทร์ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 61 ณ ศาลาวัดบ้านหลักด่าน ม.9 ต.หนองแวงโ...

ร่วมอบรมชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างนวัตกรรมทางการเกษตร" ที่จ.ชลบุรี

วันที่ 22-23 มี.ค 61 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ ร่วมอบรมชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างนวัตกรรมทางการเกษตร" ที่จ.ชลบุรี...

ติดตามงาน ศพก. เครือข่าย ณ บ.หนองแวงโสกพระ ม.1 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น

วันที่ 22 มีนาคม 2561 น.ส.คมขำ เจริญอินทร์ และ น.ส.อัคควดี กั้วศรี ติดตามงาน ศพก. เครือข่าย ณ บ.หนองแวงโสกพระ ม.1 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแ...

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้าวอินทรีย์มาตราฐานข้าวอินทรีย์ ณ บ.หนองแวงโสกพระ ม.1 ต.หนองแวงโสกพร

วันที่ 22 มีนาคม 2561 น.ส.คมขำ เจริญอินทร์ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้าวอินทรีย์มาตราฐานข้าวอินทรีย์ ณ บ.หนองแวงโสกพระ ม.1 ต.หนองแวงโสกพระ...

ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 19 มีนาคม 2561 นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น...