ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดอบรม ศจช.(ศูนย์หลัก)

วันที่ 19/1/2652 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์,น.ส.คมขำ เจริญอินทร์,น.ส.อัคควดี กั้วศรี จัดอบรม ศจช.(ศูนย์หลัก) กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านยานาง-โนนแต้ ตำบ...

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

วันที่ 18/1/2561 นายไพทูรย์ ย่องเหล่ายูง รก.เกษตรอำเภอพล ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม นายวัลลพ ยาตา ผู้ใหญ่บ้านหนองเรือ หมู่7 ...

จัดอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาสินค้าเกษตร เข้าสู่มาตรฐาน GAP

วันที่ 18/1/2561 นายไพทูรย์ ย่องเหล่ายูง รก.เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล ต้อนรับนายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช...

ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนพัฒนางานดินปุ๋ย

วันที่ 16/1/2562 น.ส.อัคควดี กั้วศรี ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนพัฒนางานดินปุ๋ย จัดสัมมนาโดย สสก.4 ณ.โรงแรมประตูน้ำโฮเท็ล...

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาสินค้าการเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐานGAP

วันที่ 16/1/2562 น.ส.วรรณา แสงอ่อน,นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์,นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ,น.ส.คมขำ เจริญอินทร์,น.ส.จิราภรณ์ หล้าดวงดี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอ...

จัดอบรมโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP

วันที่ 15/1/2562 นายไพทูรย์ ย่องเหล่ายูง รก.เกษตรอำเภอพล และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล จัดอบรมโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP เป้าห...

จัดงานอำเภอยิ้ม ณ.บ้านห้วยโจด ต.โนนข่า

วันที่ 15/1/2562 นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพลเป็นประธานในการจัดงานอำเภอยิ้ม ณ.บ้านห้วยโจด ต.โนนข่า โดยมีนายไพทูรย์ ย่องเหล่ายูง รก.เกษตรอำเภอพ...

ร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการศูนย์จัดการดินและปุ๋ยระดับอำเภอรุ่นที่1ณ.โรงแรมประตูน้ำ

วันที่ 14/1/2562 น.ส.อัคควดี กั้วศรี นวส.ปฏิบัติการ ร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการศูนย์จัดการดินและปุ๋ยระดับอำเภอรุ่นที่1ณ.โรงแรมประตู...

เข้าร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช)ปี 2561

วันที่ 14/1/2562 นายไพทูรย์ ย่องเหล่ายูง รก.เกษตรอำเภอพล เข้าร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช)ปี 2561 โดยมีผู้ว่า...

จัดอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมอบรมการจัดการศัตรูพื

วันที่ 12/1/2562 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์,น.ส.คมขำ เจริญอินทร์ น.ส.อัคควดี กั้วศรี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพลจัดอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้กา...