ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ทำเนียบเกษตรอำเภอ

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษตรอำเภอพล


    

ชื่อ - สกุล ปี พ.ศ.
๑. นายไพจิตร นามวงศ์ ๒๕๑๒ - ๒๕๑๖
๒. นายสุพัฒน์ ทองสอดแสง ๒๕๑๖ - ๒๕๒๓ 
๓. นายชัยสิทธิ์ คำชา ๒๕๒๓ - ๒๕๒๖
๔. นายเสงี่ยม ตุงไธสง ๒๕๒๖ - ๒๕๓๘
๕. นายอุดม บุญสร้าง ๒๕๓๘ - ๒๕๔๔
๖. นายสมาธิ เหง้าบุญมา ๒๕๔๔ - ๒๕๕๐
๗. นายสุริยันต์ อรัญเสน ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒
๘. ว่าที่ร.ต.สอิสร์ โบราณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕
๙. นายโสภณ น้ำจันทร์ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖
๑๐. นายทรงศิลป์  ดรหลาบคำ ๒๕๕๗ - ๒๕๕๗
๑๑.นางหนูพิศ  วรเชษฐ์ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
๑๒.นางบุญเรือง  ศรีเชียงสา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
๑๓. นายไพรฑูรย์  ย่องเหล่ายูง ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน
8 ตุลาคม 61 11:11:12