ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครลงทะเบียนผู้ค้าของตลาดประชารัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมจัดนิทรรศกาลและการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ร่วมจัดนิทรรศกาลและการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงานป...

เตรียมสถานที่จัดนิทรรศกาลและการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี 2561 ณ ที่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพล เตรียมสถานที่จัดนิทรรศกาลและการประกวดผลผลิตทางการเกษ...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษณ์ เชื้อกุลา นวส. ร่วมประชุม ผญบ.สัญจรตำบลเพ็กใหญ่ ม.5บ้านเพ็กใหญ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษณ์ เชื้อกุลา นวส. ร่วมประชุม ผญบ.สัญจรตำบลเพ็กใหญ่ ม.5บ้านเพ็กใหญ...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาววรรณา แสงอ่อนร่วมกรรมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านห้วยว่านหอม ตำบลหนองแวงน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาววรรณา แสงอ่อนร่วมกรรมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านห้วยว่านหอม ตำบลหนองแวงน...

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ เตรียมอุปกรณ์จัดนิทรรศกาลในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ เตรียมอุปกรณ์จัดนิทรรศกาลในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใ...

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ร่วมรับบริจาคข้าวเปลือกในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ร่วมรับบริจาคข้าวเปลือกในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี...

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ร่วมรับบริจาคข้าวเปลือกในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ร่วมรับบริจาคข้าวเปลือกในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ร่วมรับบริจาคข้าวเปลือกในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ร่วมรับบริจาคข้าวเปลือกในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...