ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครลงทะเบียนผู้ค้าของตลาดประชารัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดอบรม ศจช.(ศูนย์หลัก)

วันที่ 19/1/2652 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์,น.ส.คมขำ เจริญอินทร์,น.ส.อัคควดี กั้วศรี จัดอบรม ศจช.(ศูนย์ห...

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

วันที่ 18/1/2561 นายไพทูรย์ ย่องเหล่ายูง รก.เกษตรอำเภอพล ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผู้ใหญ่บ้าน...

จัดอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาสินค้าเกษตร เข้าสู่มาตรฐาน GAP

วันที่ 18/1/2561 นายไพทูรย์ ย่องเหล่ายูง รก.เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล ต้...

ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนพัฒนางานดินปุ๋ย

วันที่ 16/1/2562 น.ส.อัคควดี กั้วศรี ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนพัฒนางานดินปุ๋ย จั...

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาสินค้าการเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐานGAP

วันที่ 16/1/2562 น.ส.วรรณา แสงอ่อน,นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์,นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ,น.ส.คมขำ เจริญอินทร...

จัดอบรมโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP

วันที่ 15/1/2562 นายไพทูรย์ ย่องเหล่ายูง รก.เกษตรอำเภอพล และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล จัดอบรมโ...

จัดงานอำเภอยิ้ม ณ.บ้านห้วยโจด ต.โนนข่า

วันที่ 15/1/2562 นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพลเป็นประธานในการจัดงานอำเภอยิ้ม ณ.บ้านห้วยโจด ต....

ร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการศูนย์จัดการดินและปุ๋ยระดับอำเภอรุ่นที่1ณ.โรงแรมประตูน้ำ

วันที่ 14/1/2562 น.ส.อัคควดี กั้วศรี นวส.ปฏิบัติการ ร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการศู...

more...

วีดีทัศน์  สำนักงานเกษตรอำเภอพล

            

                                                                                                                                                                                                                                           ดูเพิ่มเติม...