ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครลงทะเบียนผู้ค้าของตลาดประชารัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม

ตรวจแปลงสาธิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง​ ม.1 ต.โจดหนองแก

วันที่ 22/5/2563 นางสาวดวงกมล อภิรัตนวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวคมขำ เจริญอิ...

ออกเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว พร้อมทั้งให้คำแนะนำการป้องกันกำจัดโรค/ศรัตรูพืช ณ ม.3 บ้านหนองอรุณ ต.ลอ

วันที่ 20/5/2563 -นางสาวอัคควดี กั้วศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวสุดารัตน์ ปัต...

ร่วมเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านศรีกระดานพล ต.ลอมคอม

วันที่ 20/5/2563 นางสาวคมขำ เจริญอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นกรรมการประเมิน...

ตรวจสอบแปลงปลูกพืชที่แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร ม.11 ต.โจดหนองแก

วันที่ 20/5/2563 นางสาวดวงกมล อภิรัตน์วงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจสอบแปลงปลูกพืชท...

ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานตามระบบ T&V System

วันที่ 18/5/2563 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอพล,เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล ร่วมประชุมเพื...

ส่งมอบเมล็ดพันธ์ุข้าวโครงการรักษาระดับฯภายใต้แนวทางเยียวยาฟื้นฟูภัยแล้งปี62

วันที่ 16/5/2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล ส่งมอบเมล็ดพันธ์ุข้าวโครงการรักษาระดับฯภายใต้แนว...

ชี้แจงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามโครงการเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด covid-19

วันที่ 15/5/2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล ชี้แจงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามโครงการเยียวยาเ...

ส่งมอบเมล็ดพันธ์ุข้าวโครงการรักษาระดับฯภายใต้แนวทางเยียวยาฟื้นฟูภัยแล้งปี62

วันที่ 15/5/2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล ส่งมอบเมล็ดพันธ์ุข้าวโครงการรักษาระดับฯภายใต้แนวท...

more...

วีดีทัศน์  สำนักงานเกษตรอำเภอพล

               

                                                                                                                                                                                                                                           ดูเพิ่มเติม...